Brukere av Feide

Alle elever, lærere og andre ansatte ved utdanningsinstitusjoner i Norge kan bli Feide-brukere. Det det krever at  skoleeier (kommune, fylkeskommune, privatskole) er tilknyttet Feide.
Det er skoleeier (kommune, fylke, privatskole) som tildeler sine brukere Feide-konto. Skoleeier må være Feide-godkjent for at elever, lærere og andre ansatte skal kunne bruke Feide.
 
Alle elever og lærere i videregående skole har mulighet for å bruke Feide. Det gjelder også de fleste elever og lærere i grunnskolen. Lurer du på om din kommune tilbyr Feide, kan du sjekke kartet og tabell på denne side: https://feide.iktsenteret.no/status
 
Hvis din kommune ikke tilbyr Feide, anbefaler vi at rektor kontakter skolefaglig ansvarlig i kommunen for å få informasjon om og når skolen vil få tilgang til Feide.
Er du elev, bør du kontakte læreren din for å få svar på om du kan bruke Feide. 
Er du lærer, bør du kontakte nærmeste leder eller IKT-ansvarlig på skolen.
 
Her er en oversikt som viser hvilke kommuner og fylker som er med i Feide.

Lokal IT-avdeling i kommune/fylke gir brukerstøtte i Feide.

 

Innloggingsbildet nedenfor viser hvordan du kontakter din lokale brukerstøtte:

 

Feide-passord byttes i lokal passordløsning, ofte på en hjemmeside, app eller et program på datamaskinen du bruker.  

 

Se Hvem gir brukerstøtte i Feide?

 

 

Min Feide  finner du en oversikt over alle tjenester som er tilgjengelige med Feide-innlogging. Du finner detaljert informasjon om den enkelte tjeneste, f.eks. hvilken målgruppe, fag og trinn den egner seg for. Innloggede brukere kan i tillegg se hvilke tjenester som er tilgjengelige via sin skoleeier. 
 
Informasjon om den enkelte tjeneste publiseres og vedlikeholdes av den enkelte tjenesteleverandør, og Min Feide har ikke noe redaksjonelt ansvar for disse opplysningene.

Dersom du bytter skole innenfor samme kommune (samme skoleeier), kan du beholde Feide-brukeren din. For videregående skole gjelder det samme om du bytter skole innenfor samme fylkeskommune.

 

Skal du flytte til en annen kommune, eller fra ungdomsskole til videregående og fra videregående til høyere utdanning, kan du per i dag ikke beholde Feide-brukeren. 

Det er Feide-ansvarlige i den enkelte kommune/fylke som gir tilgang til tjenester med Feide-innlogging.
Spørsmål om tilgang til en Feide-tjenester bør gå fra lærer via nærmeste leder til rektor på den enkelte skole. Rektor bør i sin tur kontakte skolefaglig ansvarlig i kommunen/fylket. 
Både den som tilbyr tjenesten og vertsorganisasjonene bestemmer hvem som skal ha tilgang til de ulike tjenestene. 
Den som tilbyr tjenesten (tjenesteleverandøren) bestemmer om en tjeneste er åpen for alle eller har begrenset tilgang. En tjenesteleverandør ønsker kanskje at bare personer tilknyttet én bestemt vertsorganisasjon skal få tilgang, eller tjenesteleverandøren kan åpne tjenesten kun for de som har betalt lisens. 
 
Vertsorganisasjonen vil så i neste omgang bestemme om elever og lærere hos seg skal få tilgang til tjenester som er åpne eller lisensbelagt. 
Rent teknisk vil så Feide-organisasjonen åpne alle tjenester som er godkjente for brukere fra denne vertsorganisasjonen. For lisensbelagte tjenester må betalingen mellom vertsorganisasjonen og tjenesteleverandøren være i orden før Feide kan åpne disse tjenestene.

Innføre Feide hos en skoleeier

Alle institusjoner som vil bli Feide vertsorganisasjoner, må være tilknyttet utdanningssektoren.
Aktuelle institusjoner er universiteter, offentlige og private høgskoler, offentlige og private skoler, forskningsinstitusjoner, og ikke-kommersielle tjenesteytende organisasjoner som primært arbeider for utdanningssektoren. Også institusjoner i grunnopplæringen - grunnskoler og videregående skoler - kan bli vertsorganisasjoner i Feide.

At kommuner samarbeider og lager fellesløsninger er noe vi både støtter og oppfordrer til. Teknisk sett er det ihvertfall ikke noe i veien for at et kommunesamarbeid kan kjøre en felles katalog mot Feide. 
Det er imidlertid usikkerhet omkring de kontraktsmessige forholdene. Dette avhenger av at kommunesamarbeidet har lov til å inngå avtaler om utveksling av personopplysninger til tredjepart (feide) på vegne av den enkelte kommune. Det kan altså være at den enkelte kommune må gjøre avtale med Feide om at Feide kan få tilgang til personopplysninger om lærere og elever, men den tekniske løsningen kan likevel være felles for IKS-et.

 • Feide gjør at skoleeiere kan gi hver av sine brukere (elever, studenter, lærere osv) én  elektronisk identitet, som kan brukes på mange digitale tjenester for utdanning og læring. 
 • Feide  gjør det enkelt for skoleeiere å gi brukere tilgang til tjenester tilpasset Feide.
 • Med Feide er det lett å bygge tjenester som er felles for hele sektoren. 
 • Med Feide kan skoleeiere enkelt legge inn eksterne brukere i egne brukerdatabaser. 
 • Med Feide får skoleeiere kontroll over sine tilknyttede brukere, og oversikt over den informasjonen som flyter. Skoleeierne eier selv informasjonen om sine brukere, og bindes ikke av leverandører  som kontrollerer brukerdatabasen deres.
 • Feide forutsetter en god lokal identitetsforvaltning, og stiller blant annet krav om god datakvalitet  og etablerte rutiner for behandling av personopplysninger. En skoleeier som har innført Feide, har full kontroll over hvilke kilder som er autoritative for de ulike dataelementene, og kan til enhver tid tilby korrekte og oppdaterte data. 
 • Feide legger til rette for samspill med andre løsninger på sektornivå.
   

En vertsorganisasjon må oppfylle en del krav som Feide stiller. Disse kravene går blant annet ut på at vertsorganisasjonen må behandle personopplysninger på en god måte: 

 • Behandling av personopplysninger skal utføres etter gjeldende regelverk
 • Vertsorganisasjonen skal ha god datakvalitet på personopplysninger
 • Alle kildesystem skal være korrekte og oppdaterte
 • Det skal innføres gode rutiner rundt behandling av personopplysninger som kontinuerlig skal følges opp
 • Vertsorganisasjonen skal ta i bruk rollebegrepet (elev, lærer, ansatt)
 • All behandling av personopplysninger med tilhørende rutiner skal dokumenteres
 • Vertsorganisasjonen må innføre et IKT-reglement

Vertsorganisasjonen skal ha en teknisk løsning som tilfredsstiller en rekke krav:

 • Det skal brukes elektroniske kildesystem  
 • Det skal brukes et brukeradministrativt system
 • Det skal brukes en Feide-tilpasset katalogtjeneste

For mer informasjon om hvilke krav som stilles til en Feide vertsorganisasjon, og hva som må gjøres for å oppfylle disse kravene, se ”Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Kostnader knyttet til Feide vil variere fra skoleeier til skoleeier. En tommelfingerregel har fram til nå vært at Feide i snitt koster mellom kr 20,- og kr 30,- pr elev.

 

Kostnadene ligger i:

Senter for IKT i utdanningen arrangerer fellessamlinger for kommuner og privatskoler som skal innføre Feide. I tillegg tilbys telefon-/videomøter og kommunikasjon via e-post. Kontakt oss på feide@iktsenteret.no.

På  https://feide.iktsenteret.no/innfore finner du en oversikt som viser fem faser i et Feide-innføringsprosjekt. 
Det ligger lenker til alle dokumenter man trenger i innføringsprossessen.
Veiledningsmateriell finnes også under fanen Ressurser https://feide.iktsenteret.no/publications

Tiden det tar å innføre Feide varierer fra skoleeier til skoleeier. Den største delen av jobben med å innføre Feide, er å vaske data og innføre gode rutiner for å opprettholde god datakvalitet. Dette må gjøres i organisasjonen hos skoleeier. Situasjonen i den enkelte kommune er derfor avgjørende for om det er en stor eller liten jobb å innføre Feide, og dermed også hvor lang tid det vil ta.

Blant kommunene er det stor forskjell på størrelse, IKT-modenhet og tilgang på IKT-infrastruktur. Dette er andre ting som vil påvirke hvor omfattende jobben blir, og hvor lang tid en Feide-innføring tar. 

For en kommune som allerede har innført en fungerende løsning for identitetsforvaltning er det snakk om små endringer (få på plass en LDAP i henhold til Feides spesifikasjoner) og formaliteter før de er Feide-klare.  Andre, som må se på hele sin IKT infrastruktur – fra kildesystemer, brukeradministrative systemer og tjenester og hvordan disse henger sammen – vil ha en lengre vei å gå.

Skoleeieres tilrettelegging og forvaltning av Feide

Ja, så lenge elevene kan registreres i skolens skoleadministrative system, (SAS), og skoleeier er Feide-godkjent, kan elever uten gyldig fødselsnummer få en FeideID. I Feide er fødselsnummer obligatorisk hvis man har et gyldig nummer. Alternativt kan D-nummer og DUF-nummer anvendes. For å lage et Feide brukernavn og passord, FeideID, er det ikke et krav at brukeren må ha fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Mer informasjon finner du her:

https://www.feide.no/sites/feide.no/files/documents/go_attributter.pdf

FeideID til elever uten gyldig Fødselsnummer (F-nummer) kan gjøres på flere måter. Valget av framgangsmåte avhenger kvaliteten på lokale fagsystem hos den enkelte skoleeier.

 

Registrering av elever i lokalt fagsystem/kildesystem er forbeholdt skolens administrasjon og gjøres når eleven meldes inn som elev på skolen. Dette er et arbeid den enkelte lærer normalt ikke befattes med. Nedenfor skisseres flere ulike alternativer som kan benyttes for å få tak i FeideID til elever som ikke har fått tildelt F-nummer. Alternativene forutsetter at skoleeier er Feide-godkjent og at lærer/skole er kjent med kommunens rutiner for utdeling av FeideID.


Alternativ 1 – bruk av D-nummer og DUF-nummer istedenfor F-nummer.

 1. Eleven må være registrert i lokalt skoleadministrativt system (SAS).
 2. Lokalt SAS må tillate registrering av D-nummer eller DUF-nummer som alternativ til fødselsnummer.
 3. Hent ut FeideID til eleven etter samme rutine som resten av elevene i klassen får tildelt FeideID.

Alternativ 2 – uten bruk av F-nummer, D-nummer og DUF-nummer

 1. Eleven må være registrert i lokalt skoleadministrativt system (SAS).
 2. Lokalt SAS må tillate at feltet for F-nummer ikke fylles ut.
 3. Hent ut FeideID til eleven etter samme rutine som resten av elevene i klassen får tildelt FeideID.

Alternativ 3 - når lokalt SAS krever at feltet for F-nummer fylles ut

 1. Eleven må være registrert i lokalt skoleadministrativt system (SAS).
 2. Feltet for F-nummer fylles ut med et ikke gyldig F-nummer. (Lag et nummer etter samme format som F-nummer og hold oversikt over registrerte nummer slik at det ikke lages to like innenfor samme skoleeier. Leverandørene av SAS ha ofte veieldninger for dette)
 3. NB: Ugyldig F-nummer skal IKKE overføres til lokal Feide katalog!!
 4. Hent ut FeideID til eleven etter samme rutine som resten av elevene i klassen får tildelt FeideID.

Alle alternativene forutsetter at skoleeiers valgte leverandør av Feide-BAS/IDM (Feide-motor) genererer selve FeideIDen uten å anvende F-nummer eller ved bruk av D-nummer eller DUF-nummer.

Det er svært viktig å sikre at ugyldige F-nummer ikke blir overført til lokal Feide-katalog. Dit kan kun gyldige F-nummer, D-nummer eller DUF-nummer overføres. Ugyldige F-nummer i lokal Feide-katalog vil kunne medføre at brukere fra ulike deler av landet kommer inn i Feide-tjenester med feil identitet.

Mer informasjon om bruk av F-nummer, D-nummer og DUF-nummer i Feide finner du her:

https://www.feide.no/sites/feide.no/files/documents/go_attributter.pdf

Feide-administrators rolle og oppgaver

Feide-administrator er en kontaktperson hos skoleeier for Feide-relaterte oppgaver. Det er skoleier selv som velger ut hvem og med hvilket ansvar. Feide stiller krav til minst 3 administratorer, men enhver skoleeier kan også ha flere.

 

Se mer om oppgaver under "Administrator" på våre nettsider.

 

Her er en video som forklarer de viktigste oppgavene og rollene for en Feide administrator.

 

 

Oppgaver vi anbefaler for Feide-administratorer:

 • Aktivere tjenester i kundeportalen
 • Følge med på nye tjenester i kundeportalen.
 • Gjøre tilgjengelig Feide-tjenester for skolene
 • Informere om nye tjenester som er tilgjengelig
 • Jevnlig kontrollere datasettet i kildesystemet (ofte skoleadministrativt system) og sørge for oppdaterte rutiner
 • Formidle informasjon videre fra UNINETTog Senter for IKT i utdanningen
 • Kontaktpunkt for skolene på bruk av Feide

 

https://feide.iktsenteret.no/bruke-feide

I Feide sin kundeportal, kunde.feide.no, har administrator tilgang til verktøy for:

 • Aktivere og deaktivere feideinnlogging på tjenester.
 • Statestikk over antall autentiseringer og innlogginger fra egne brukere i tjenester som er aktivert med Feide.
 • Mulighet til å registrere egne Feidetjenester.
 • Se feil i egen brukerkatalog/Feide LDAP.
 • Oversikt over hvilke personopplysninger/attributter som brukes i hvilke tjenester.
 • Mulighet for å legge inn driftsmeldinger mot egne brukere.
 • Slå opp sporingsnummer som brukere får oppgitt ved feilmelding under innlogging.

Tjenesteleverandører

Min Feide gir en oversikt over alle tjenester som er tilgjengelige med Feide-innlogging for utdanningssektoren. Du finner detaljert informasjon om den enkelte tjeneste, f.eks. hvilken målgruppe, fag og trinn den egner seg for. Innloggede brukere kan i tillegg se hvilke tjenester som er tilgjengelige via sin skoleeier. 
 
Informasjon om den enkelte tjeneste publiseres og vedlikeholdes av den enkelte tjenesteleverandør, og Min Feide har ikke noe redaksjonelt ansvar for disse opplysningene.