Med Feide får elevene tilgang til en rekke læringsressurser og andre tjenester med samme brukernavn og passord.

Hva er Feide?

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Senter for IKT i utdanningen har ansvar for å tilrettelegge for innføring av Feide i grunnopplæringen.
 
Samme brukernavn og passord overalt
Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.
 
 

Hvorfor Feide?

En skoleeier har mange gode grunner til å innføre Feide: Feide forenkler påloggingen og gir tilgang til lokale og nasjonale digitale ressurser med samme brukernavn og passord. Feide gir god økonomi, oppfyller krav i personopplysningsloven og gir bedre datakvalitet.
 

God økonomi 

I utdanningssektoren er det sterk vekst i antall digitale ressurser og tjenester som baserer seg på elektronisk identifikasjon som tilgangskontroll. Feide gir brukeren ett brukernavn og ett passord som gir tilgang til både lokale tjenester (som e-post og kalendersystem) og nasjonale tjenester (som for eksempel digital eksamen og NRKs arkiv). For skoleeier gir dette lavere administrasjonskostnader og lavere terskel for å innføre nye tjenester i skolen.

 

Oppfyller lovbestemte krav 
Ved innføring av Feide oppfyller skoleeier personopplysningslovens krav om at brukeren skal få innsyn i egne data og at brukeren må gi godkjenning til overføring av data til tjenester. Skoleeier får god oversikt over egne brukere og kontroll over hvilke Feide-tjenester som skal være tilgjengelig for disse.
 
Bedre datakvalitet 
Alle skoleeiere bør ha god kontroll og oversikt over persondata, men det har i årenes løp utviklet seg ulik  praksis for behandling av persondata i forskjellige deler av skolesektoren. Som ledd i en Feide-innføring vil det bli etablert felles regler for vedlikehold av data i kildesystemene og felles rutiner for endringer i registrene når for eksempel en elev eller en lærer slutter. Bedre datakvalitet vil være et resultat av en Feide-innføring.
 
Økt tilgjengelighet 
Feide er en løsning for nettbaserte tjenester uavhengig av hvilken datamaskin som brukes og hvor den er plassert.
 
Tilgang til nasjonale tjenester 
Både kommersielle og offentlige tjenestetilbydere arbeider med å utvide mengden av tilgjengelige Feide-klargjorte tjenester.
 
Velg løsning som passer
Feide er basert på en åpen arkitektur og internasjonale standarder. Feide bruker en modulær modell som gir skoleeiere mulighet til å velge løsning ut fra størrelse, kompetanse og økonomi, og til å velge blant flere leverandører.

 

 

 

 

 

 

Fordeler med Feide

Tromsø er en av de mange kommunene som har innført Feide. Med en sikker og enkel Feide-innlogging har lærere og elever i Tromsøskolen fått tilgang til digitale læringsressurser og muligheter for tilpasning til den enkelte elev.

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"100","attributes":{"alt":"","class":"media-image"}}]]

 

- Tidligere måtte elevene forholde seg til nye systemer og nye påloggingsdetaljer, men med Feide logger de seg på med sitt personlige brukernavn og passord hver eneste gang. Dette sparer enormt mye tid og heftelse, sier Frode Seipæjærvi, IKT-rådgiver i Tromsø kommune.

Han mener at med litt hjelp burde alle norske kommuner gå over til Feide, også de mindre kommunene med mindre IKT-ressurser.

 

Tromsø kommune gikk over til Feide i 2010 som første kommune i Troms, og Seipæjærvi har selv vært med på hele prosessen og implementeringen.

 

Økt kvalitet på tjenester

- Tromsø kommune kjøper stort sett bare Feide-klarerte tjenester nå. Jeg håper de andre kommunene som er Feide-klarerte, gjør det samme; kommuniserer med leverandørene av tjenester om hvorfor de har valgt Feide og hvor besparende det er for hver enkelt lærer når elevene kan bruke Feide, konstaterer han.

 

Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. Hvem du er og hvilken rolle du har i skolen, bestemmer hva du får tilgang til: Elever, lærere og rektorer har ulike roller og har dermed forskjellige rettigheter.

- Lærerne selv bruker for eksempel Feide for å logge seg på skolenes egne hjemmesider og til Office 365 med Office-verktøy, e-post, fildeling og andre nettbaserte tjenester, forteller han.

 

Ivaretar personvernet

Frode Seipæjærvi forteller at de måtte rydde opp i en masse persondata da de skulle ta Feide i bruk:

- Ved innføring av Feide etablerer kommunen nytt IKT-reglement med felles persondatarutiner for alle skoler, forteller Harald Torbjørnsen ved Senter for IKT i utdanningen.

- Persondataflyten kan automatiseres slik at alle Feide-tjenester mottar ensartede, oppdaterte brukerdata som kommunene i liten grad trenger å vedlikeholde selv, forteller han. - Med Feide kan skoleeieren være trygg på at persondataene håndteres slik de skal, sier Torbjørnsen.

 

Prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen

For å ivareta behov i grunnopplæringen knyttet til bruk av Feide, er det nedsatt et råd med representanter fra kommuner, fylkeskommuner og KS.

 

Rådets hovedoppgaver er å fremme og prioritere mellom ønsker fra sektoren og være rådgivende instans for Feides samarbeidsråd.

 

Les mer om rådet og aktuelle dokumenter på Prioriteringsrådets side.